SÕIDUKITE RENTIMISE ÜLDTINGIMUSED

Käesoleva Rendilepingu (edaspidi Leping) tingimustes on Rentnik Lepingu pöördel märgitud sõiduki (edaspidi Sõiduk) rendilevõtja ja Rendifirma on Sõiduki rendileandja.

1. Sõiduki kasutamise tingimused
1.1. Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit korralikult ja heaperemehelikult vastavalt Lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.
1.2. Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, Sõidukspordi treeninguteks ja võistlusteks, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks.
1.3. Rentnik võib Sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui Rendifirma on teinud sellekohase märke Lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle Lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.
1.4. Rentnikul või kolmandal isikul, kellele Rentnik on loovutanud juhtimisõiguse, peab olema Eesti Vabariigis kehtiv juhiluba, vähemalt 2 aastane juhistaazh ja vanus vähemalt 20 eluaastat.

2. Rentniku kohustused Sõiduki kasutamisel
2.1. Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendifirma poolt Sõiduki üleandmist Rentniku valdusse Sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Kahjustuste tuvastamisel tuleb sellekohane märge teha Lepingusse. Juhul kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse eeldatakse, et Sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone Sõiduki kohta.
2.2. Sõidukit parkides, on Rentnik kohustatud lukustama Sõiduki uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni. Viibides Sõidukiga välisriigis, peab Rentnik tagama Sõiduki ohutuse ning soovitavalt parkima öisel ajal Sõiduki valvega parklasse.
2.3. Rentnik on kohustatud tagama Sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.
2.4. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale kõikide Rentnikule rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.). Rendifirmal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda juhul kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendifirmale tasunud ja nende nõuete olemasolu ilmneb kas rendiperioodi jooksul või pärast selle lõppemist. Eelnimetatud juhtudel kohustub Rentnik tasuma Rendifirmale lisaks trahvinõude summale ka Rendifirma menetlustasu 100 eurot iga trahvinõude kohta.

3. Rentniku vastutus
3.1. Rentnik vastutab Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui Sõiduk on Rentniku valduses, v.a juhul kui Rentnik tõendab, et Sõiduki hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast või kolmandast isikust, kellele Rentnik loovutas Sõiduki juhtimise vastavalt Lepingu punktile 1.3. Rentnik ei vastuta Sõiduki hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Sõiduki Lepingujärgse kasutamisega.
3.2. Rentnik on täies ulatuses vastutav Sõidukile või selle seadmetele tekitatud
kahju eest kui:
3.2.1. Sõidukile ja Rendifirmale on tekitatud kahju tahtlikult ja Rentniku süül;
3.2.2. Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või mõne muu narkootilise aine mõju all;
3.2.3. Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja seaduse vastastel eesmärkidel (kuriteo sooritamisel vms);
3.2.4. Sõidukit on kasutatud mitte vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;
3.2.5. Sõidukit on kasutatud käesoleva Lepingu punktis 1 märgitud tingimusi rikkudes;
3.2.6. Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on Sõiduki dokumentatsioon ja/või Sõiduki võtmed kaotsi läinud või Rentnikult varastatud;
3.2.7. Rentniku hooletuse (sh p 3.2.6 juhul) või süülise käitumise tõttu on Sõiduk kaotsi läinud või varastatud;
3.2.8. sõidetud on tühja rehviga.
3.3. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama:
3.3.1. Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendifirma asukohajärgse Sõiduki müügi- ja teenindusettevõtte hinnakirjale;
3.3.2. Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies ulatuses punktis 3.3.1. toodu kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga;
3.3.3. Rentnik on kohustatud tasuma rendifirmale purunenud rehvi remondikulud summas kuni üks sada eurot (100 EUR) ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamise kulud kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud kasutamiskõlbmatuks.
3.3.4. Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu Sõidukile tekitatud kahjustuse tagajärjel Sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud Sõiduki seisuaja eest Rendifirmale saamata jäänud tulu kuni 30 päeva renditasu ulatuses. Seisuaega arvestatakse avarii või kahjustuse tekkimise päevast kuni Sõiduki taaskasutusele võtmise päevani.
3.3.5. Lepingu punktis 3.2. toodud juhtudel on Rentnik kohustatud maksma Rendifirmale saamata jäänud tulu vastavalt Rendifirma hinnakirjale kuni Sõiduki Sõidukorda viimiseni või Sõiduki turuhinna hüvitamiseni Rentniku poolt täies ulatuses.
3.3.6. Juhul kui Rentniku kasutuses oleval Sõidukil tekib kahjustusi või kui Sõiduk varastatakse, läheb kaotsi või hävib ning kui kahju vastavalt Kindlustustingimustele hüvitatakse Kindlustusfirma poolt, on Renitnik kohustatud tasuma Rendifirmale Lepingu pöördel märgitud omavastutuse summad.
3.4. Rentnik kannab täielikku vastutust Sõiduki kui kõrgema ohu allika tekitatud võimaliku kahju eest.

4. Renditasu
4.1. Rendifirmal on õigus kehtiva hinnakirja alusel nõuda Rentnikult renditasu ja deposiitmaksu ette tasumist. Renditasu ettemakse ja deposiitmaksu tasumise kohta teeb Rendileandja märke Lepingusse, millest Rentnikul on õigus teha tasaarveldusi renditeenuste eest.
4.2. Kui rendiperioodi alguseks märgitud füüsiline või juriidiline isik ei ilmu Sõidukit rentima, vastutab RendiLepingule alla kirjutanud isik rendisumma tasumise eest.

5. Rendifirma kohustused
Rendifirma kohutsub andma Rentnikule töökorras Sõiduki koos ettenähtud dokumentidega kokkulepitud/RendiLepingul märgitud ajal ja kohas. Juhul kui Rendileandja ei anna Sõidukit Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, on Rentnikul õigus saada allahindlust renditasust või loobuda Lepingust. Sõiduki üleandmise ajalise viivituse eest on Rendifirma kohustatud hüvitama Rentnikule kahjutasu kuni ühe rendipäeva renditasu ulatuses.

6. Kütus ja Sõiduki hooldus
6.1. Rentnik on kohustatud tasuma Sõiduki kütusekulu rendiperioodil. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama kahjud täies ulatuses Sõidukisse vale oktaanarvuga kütuse tankimisega tekitatud kahjude eest.
6.2. Sõiduk väljastatakse Rentnikule täis paagiga ning Rentnik tagastab auto täis paagiga.
6.3. Sõiduki tehnilise hoolduse tööd teostab Rendifirma. Rentnik tagab igapäevase kontrolli Sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, mootori õli ja jahututvedeliku olemasolu, Sõiduki valgustusseadmete, kontrolltulede ning rooliseadmete korrasolekut.

7. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii või varguste korral
7.1. Rentnik on kohstatud koheselt teatavitama Rendifirmat kõikidest Sõidukile tekitatud kahjustutstest, Sõidukiga toimunud avariist või Sõiduki vargusest ning toimima vastavalt Rendifirma poolt Sõiduki rentimisel antud juhtnöödirele.
7.2. Liiklusavarii ja varguse korral on Rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid.
7.3. Liiklusavarii korral on Rentnik kohustatud täitma Sõidukis oleva blanketi “Teade Liiklusõnnetusest”.
7.4. Juhul kui Rentnik ei toimi vatavalt punktis 7 sätestatule, vastutab ta täies ulatuses kõikide Rendifirmale tekitatud kahjude eest.

8. Rendifirma vastutus Sõiduki rikke korral
8.1. Rendifirma ei vastuta otseselt või kaudselt Rentnikule tekkida võivate kahjude eest, mis tulenevad rendiperioodi katkemise või viivitusega seoses Sõiduki rikkega. Kui rike tekib rendiperioodi kestel, on Rentnikul õigus saada hinnaalandust renditasust , kui Rendifirma ei suuda tõestada, et on teinud kõik endast sõltuva Sõiduki korrasolekuks.

9. Sõiduki tagastamine RendiLepinguga ettenähtud ajal
9.1. Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud/Lepingus märgitud ajal ja kohas. Võimalikest muutustest Sõiduki tagastamise kohas ja ajas tuleb Rendifirmale vähemalt 8 tundi ette teatada. RendiLeping loetakse lõpetatuks kui Sõiduk on tagastatud või kui Rentnik on saanud kinnituse Sõiduki tagastamise kohta, eelnevalt kokkulepitud/RendiLepingus märgitud paigas.
9.2. Juhul kui Rentnik ei ole tagastanud Sõidukit Rendifirmale kokkulepitud/RendiLepingus märgitud ajal ja kohas ning Rendifirmaga ei ole kokku lepitud RendiLepingu pikendamise osas, teatab Rendifirma politseile Sõiduki kadumisest, kuulutab Sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud
vajalikud abinõud.
9.3. Rendiperioodi ületamisel üle 24 tunni ilma sellekohase kokkuleppeta ja Rendifirma nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu rendiperioodi ületanud iga päeva eest.

10. Sõiduki tagastamine enne RendiLepingus ettenähtud tähtaega
10.1. Kui rentnik tagastab auto enne RendiLepingu lõpptähtaega, arvestatakse tasu perioodi lõpuni.

11. RendiLepingu katkemine
11.1. Rendifirmal on õigus katkestada RendiLeping kui tuleb ilmsiks, et Rentnik on oluliselt rikkunud RendiLepingu tingimusi, on Sõidukit rentides esitanud Rendifirmale valeandmeid või ei tule toime Sõiduki ekspluatatsiooniga.
11.2. Kui Sõiduki kasutamine muutub võimatuks Sõiduki kahjustuse, rikke, avarii või varguse tõttu, loetakse RendiLeping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab Rendifirmani.
11.3. Kui Rendifirma nõuab Lepingu katkestamist käesolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud Sõiduki koheselt tagastama Rendifirmale.

12. Rentnikul on keelatud sõita Sõidukga väljaspool Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik nõusolek – märge Rendilepingul.

13. Vaidluste lahendamine
Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul kui Rendifirma ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtu