Oma sõiduki saate veelgi isikupärasemaks muuta margipõhiste lisavarustustoodetega. Samuti pakume kaubamärgipõhiseid aksessuaare, mis sobivad alati heaks kingituseks. Valikus on põnevaid margitooteid nii naistele, meestele kui lastele. Varuosade saadavuse ja hinnainfo laiate E-parts portaalist:

E-parts portaal

Varuosade tellimise üldtingimused

1. Üldsätted
1.1. Käesoleva varuosade tellimise lepingu (edaspidi Leping) eesmärgiks on müüja poolt tellijale lepinguobjektiks olevate varuosade tellimisel tekkivate õigussuhete reguleerimine.
1.2. käesoleva Lepingu üldtingimused kuuluvad lepingu eritingimuste juurde ning kujutavad endast lepingu lahutamatut osa.
1.3. Tellija kinnitab, et Lepingu tingimustega (sh Lepingu üldtingimustega) on tal olnud võimalik tutvuda enne Lepingu sõlmimist.
2. Poolte õigused ja kohustused
2.1. Käesolevas Lepingu osas sätestatud poolte õiguste ja kohustuste loetelu ei välista ega piira teisi poolte õigusi ja kohustusi, mis tulenevad lepingu muudest osadest, sh lepingu lisadest, teistest lepingutest ja seadustest, välja arvatud juhul, kui vastupidine on käesolevas Lepingu osas otseselt sätestatud.
2.2. Tellija õigused ja kohustused:
2.2.1. Tellija kohustub tasuma müüjale tellitud varuosade eest Lepingus sätestatud korras. Nimetatud tasude nõuetekohase maksmisega viivitamise korral on Tellija
kohustatud tasuma Müüjale viivist arvestusega 0,5% tasumata summalt päevas. Viivistelt viivist ei arvestata.
2.2.2. Tellijal on õigus saada Lepingu täitmist puudutavat teavet (va osas, mis on hõlmatud Müüja või kolmandate isikute ärisaladusega)
2.2.3. Tellijal on õigus nõuda Müüjalt varuosade üleandmist peale omapoolsete kohustuste täitmist Lepingus sätestatud korras.
2.2.4. Tellijal on õigus nõuda Müüja poolt tahtliku Lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Tellijal ei ole õigus nõuda Müüjalt saamata jäänud tulu hüvitamist.
2.3. Müüja õigused ja kohustused:
2.3.1. Müüjal on õigus nõuda varuosade eest maksmisele kuuluva tasu ja teiste Lepingus ettenähtud tasude maksmist Lepingus sätestatud korras.
2.3.2. Müüjal on õigus vastavalt vajadusele nõuda Tellijalt ettemaksu kuni 50% (kallite ja harva müüdavate varuosade puhul ka kuni 100%) tellitud varuosade
maksumusest.
2.3.3. Müüja võib anda suuliselt ligikaudseid hinnateateid, need teated ei seo müüjat ja on käsitletav eelinformatsioonina.

2.3.4. Müüja esitab arve Tellija poolt tellitud ja Müüja tarnitud varuosade, tarvikute, materjalide jms. tellimusega seotud kulutuste eest.
2.3.5. Müüja on kohustatud andma varuosa Tellijale üle peale Tellija kohustuste täitmist Lepingus sätestatud korras.
2.3.6. Müüjal on õigus nõuda Tellijalt hoiutasu Lepingu täitmise eesmärgil Müüja valduses hoiustatavate varuosade eest Lepingu punktis 4.4. sätestatud juhul. Tasu varuosade hoiustamise eest arvestatakse kuni varuosade üleandmiseni Tellijale. Ükskõik millise poole Lepingust taganemine ei mõjuta Tellija kohustust maksta Müüjale hoiutasu varuosade hoiustamise eest.
2.3.7. Müüjal on õigus nõuda Tellija poolt tahtliku Lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Müüjal ei ole õigust nõuda Tellijalt saamata jäänud tulu hüvitamist.
2.3.8. Hoiutasu hakatakse arvestama alates 7-ndast päevast peale arve esitamist ning hoiutasuks on 3% hoiustatava varuosa hinnast iga hoiustatava päeva eest.
2.3.9. Müüja võib realiseerida Tellija poolt tellitud varuosad, kui Tellija ei vii varuosi ära varuosade saabumise hetkest ühe kuu jooksul, kui ei lepita kokku teisiti. Sellisel juhul võib jätta Tellija poolt tasutud ettemaksu Müüjale tehtud kulude ja/või hoiutasu katteks.
2.3.10. Müüja ei ole kohustatud kliendilt tellitud/ostetud kaupa tagasi võtma ega raha tagastama.
3. Ettemaks ja tasumine
3.1. Tellija on kohustatud tasuma Müüjale ettemaksuna Lepingus märgitud summa. Ettemaksu tasumine kajastatakse tellimuses. Vajadusel väljastab Müüja Tellijale ettemaksu kohta eraldi arve.
3.2. Ettemaks tuleb tasuda Müüjale hiljemalt Lepingus või arvel näidatud kuupäeval. Müüjal on õigus peatada omapoolsete Lepingust tulenevate kohustuste täitmine, kuni ettemaksu nõuetekohase tasumiseni. Kui Müüja on peatanud omapoolsete Lepingust tulenevate kohustuste täitmise seetõttu, et Tellija viivitab ettemaksu nõuetekohase tasumisega, ei vastuta Müüja nimetatud viivitusest tulenevate võimalike tagajärgede eest.
3.3. Tasu varuosade eest peab olema Müüjale täies ulatuses laekunud enne varuosade üleandmist Tellijale. Müüjal on õigus keelduda varuosade üleandmisest Tellijale, kui tasu (sh hoiutasu) ei ole Müüjale nõuetekohaselt makstud. Müüjal on õigus kohaldada Lepingu punkti 2.3.4., teostada pandiõigust ning realiseerida varuosad nõude katteks seaduses sätestatud korras.
3.4. Kui Tellija taganeb Lepingust (va Lepingu punktis 4.3. märgitud juhul) või keeldub seda õigustamatult täitmast, jääb ettemaks Müüjale ning ettemaksu tasunud isikul ei ole õigust nõuda selle tagastamist. Ettemaksu olemasolu
või puudumine ning samuti selle suurus ei mõjuta Müüja õigust nõuda Tellijalt Müüja poolt Lepingu täitmiseks tehtud kulutuste ja Müüjale tekkinud kahju hüvitamist ettemaksu ületavas osas.
3.5. Lepingu punktis 3.4. hõlmamata juhtudel on Müüja kohustatud ettemaksu  tagastama ettemaksu tasunud isikule.
3.6. Müüjal on õigus nõuda Tellijalt kohustuse täitmise tagamiseks käendust või garantiikirja.
4. Varuosade üleandmine ja vastuvõtmine
4.1. Müüja on kohustatud tellima varuosad ning tegema nende üleandmise võimalikuks Lepingus märgitud tähtaja jooksul.
4.2. Müüjal on õigus varuosade saabumise tähtaega mõjuvatel põhjustel ühepoolselt pikendada. Tähtaja pikendamiseks peab Müüja teatama sellest Tellijale viivitamatult peale tähtaja pikendamist põhjustavate asjaolude ilmnemist. Mõjuvateks põhjusteks tähtaja pikendamisel loetakse järgnevad asjaolud:
4.2.1. tellitavate varuosade, materjalide või tarvikute hilinemine;
4.2.2. muud sarnased Müüjast mittesõltuvad asjaolud.
4.3. Kui Müüjal ei õnnestu teostada varuosade üleandmist ka Lepingu punktis 4.2. märgitud korras pikendatud tähtaja jooksul, on Tellijal õigus Lepingust taganeda, teatades sellest Müüjale. Tellija kaotab õiguse nimetatud põhjusel Lepingust taganeda, kui Müüja teavitab teda varuosade üleandmiseks valmisolekust enne, kui Tellija teavitab Müüjat Lepingust taganemisest.
4.4. Tellija on kohustatud varuosad vastu võtma Lepingus märgitud esialgse tähtaja või Lepingu punktis 4.2. märgitud korras pikendatud tähtaja jooksul või Lepingu punktis 4.3. teises lauses märgitud juhul kahe nädala jooksul alates Müüjalt varuosade üleandmiseks valmisolekut kinnitava teate saamisest.
4.5. Kui Tellija ei võta õigustamatult varuosi vastu Lepingu punktis 4.4. märgitud tähtaja jooksul, annab Müüja Tellijale varuosade vastuvõtmiseks täiendava tähtaja
mitte vähem kui kaks nädalat. Müüjal on sellisel juhul õigus kohaldada Lepingu punkti 2.3.6.
4.6. Müüja kohustub varuosad Tellijale üle andma Müüja asukohas, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
4.7. Tellija või tema esindaja on kohustatud tõendama varuosade vastuvõtmisel oma isikut kehtiva dokumendi alusel Müüja poolt aktsepteeritud viisil.
4.8. Tellija seadusjärgne esindaja on varuosade vastuvõtmisel kohustatud lisaks punktis 4.7. sätestatud nõudele esitama Müüjale oma esindusõigust tõendava kehtiva dokumendi originaaleksemplari.
4.9. Tellija volitatud esindaja võib varuosad vastu võtta ainult juhul, kui Tellija või tema seadusjärgne esindaja on selleks eelnevalt Müüja asukohas isiklikult vormistanud volitatud esindajale Tellija poolt aktsepteeritud volikirja. Volikirjaga ei saa anda volitatud esindajale edasivolitamise õigust. Nimetatud volikiri jääb Müüja valdusesse ning selle alusel tekkinud esindusõigus loetakse Müüja suhtes kehtivaks kuni Tellija pole seda tagasi võtnud, teatades sellest Müüjale.
4.10. Müüjal on õigus talle esitatud dokumentide nõuetele mittevastavuse korral või põhjendatud kahtluse korral Tellija või tema esindaja isikus või juhul, kui Tellijat esindavad kaks isikut nõuavad mõlemad endale varuosade üleandmist või muudel sarnastel juhtudel varuosade üleandmise turvalisuse tagamise huvides keelduda varuosade üleandmisest.
4.11. Lepingu punktis 4.10. märgitud juhul on Müüja kohustatud varuosade üleandmisest keeldumist põhjendama ning peale olukorra selgitamist määrama
varuosade üleandmiseks uue tähtaja. Uuele varuosade üleandmise tähtajale kohaldatakse käesolevas Lepingus sätestatut.
4.12. Lepingu punktis 4.11. märgitud põhjusel varuosade üleandmisest keeldumise korral ei vastuta Müüja nimetatud keeldumisest tulenevate võimalike tagajärgede eest kui varuosade üleandmisest keeldumine tundus antud hetkel kõiki asjaolusid arvestades ning turvalisuse huvides mõistlikult põhjendatud.
5. Garantii
5.1. Tootja kaubamärgi ametlikes esindustes paigaldatud varuosadele kehtib garantii vastavalt tootja üldisetele garantiitingimustele.
5.2. Müüja kohustub kehtiva garantiiaja vältel omal kulul kõrvaldama halvast teeninduse tööst, mittekvaliteetsetest varuosadest või materjalidest tulenevad vead.
5.3. Müüja ei vastuta kliendi süül tekkinud vigade eest. Garantii ei kehti osade normaalse kulumise kohta, samuti kliendi poolt käsimüügist ostetud varuosade kohta, kui need on paigaldatud või neid on üritatud paigaldada mujal, kui tootja kaubamärgi ametlikus esinduses. Info tootja ametlike esinduste kohta on väljas vastava kaubamärgi kodulehel.
6. Pretensiooni esitamise kord ja vaidluste lahendamine
6.1. Käesolev Lepingu osa kehtib kõigi Tellija pretensioonide
esitamise kohta.
6.2. Tellijal on õigus esitada varuosade Lepingutingimustele mittevastavuse puhul Müüjale pretensioon seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.
6.3. Pretensioon esitatakse kirjalikult käesolevas Lepingus märgitud Müüja rekvisiitidel. Müüjal on õigus jätta seaduses sätestatud nõuetele mittevastav pretensioon tähelepanuta.
6.4. Tellija on kohustatud hüvitama alusetu pretensiooniga Müüjale tekitatud kahju.
6.5. Müüja on kohustatud pretensiooni menetlemisel ning lahendamisel järgima seaduses ettenähtud tähtaegu ja korda ning tagama Tellija seaduslike õiguste kaitse.
6.6. Lepingu põhjal tekkinud lahkarvamused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel.
6.7. Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele EKTK Arbitraažikohtus. Kui Tellijaks on tarbija, võib ta soovi korral pöörduda ka oma
elukohajärgsesse kohtusse.
7. Teadete edastamine
7.1. Kõik poolte poolt esitatavad õiguslikku tähendust omavad teated (taotlused, ettepanekud, avaldused jms.) peavad olema esitatud kirjalikus vormis. Sellised
kirjalikud teated loetakse kättesaaduks, kui nad on postiasutusele üle antud väljastamiseks Lepingus sätestatud rekvisiitidel ja teate postiasutusele üleandmisest on möödunud kolm (3) päeva.
7.2. Õiguslikku tähendust mitteomavaid informatiivse sisuga teateid võib esitada suulises vormis.
8. Force majeure
8.1. Lepingu mittetäitmine force majeure`i asjaoludel loetakse vabandatavaks tingimustel, et võetakse tarvitusele meetmed Lepingu täitmiseks.
8.2. Force majeure`i all mõeldakse mistahes ettenägematut sündmust, mille üle osapooltel puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus, sõda, avaliku võimu kandja otsuseid, embargot, streiki, rahvarahutusi jne.
8.3. Lepingu punkt 8.1. ei vabasta pooli jõupingutuste rakendamisest Lepingu punktis 8.2. märgitud põhjuste kõrvaldamiseks ning pooled peavad jätkama oma
Lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui takistused on kõrvaldatud.
8.4. Force majeure muudab Lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul on Lepingu täitmine nimetatud tegurite tõttu peatunud.
9. Lepingu tõlgendamine
9.1. Lepingu üld- ja eritingimuste vastuolu korral tõlgendatakse mõlemaid tingimusi võimaluse korral viisil, mis jätaks kehtima mõlemad tingimused. Kui
selline tõlgendamisviis osutub võimatuks, tõlgendatakse Lepingut niimoodi, et eelkõige jääksid kehtima eritingimused.
9.2. Poolte allkirjadega kirjavahetus omab tähtsust ainult Lepingu tõlgendamise seisukohalt, arvestades Lepingus sätestatut.
10. Lepingu jõustumine, kehtivus, muutmine ja lõpetamine
10.1. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni kõigi selles sätestatud kohustuste täitmiseni, va Lepingus ja seaduses sätestatud juhud.
10.2. Tellija võib Lepingu igal ajal ilma põhjendamata üles öelda. Kui Tellija on Lepingu üles öelnud, on Müüjal sellest hoolimata õigus nõuda seaduses sätestatud korras kokkulepitud tasu.
10.3. Lepingu lõppemine ei mõjuta poolte õigusi ja kohustusi, mis on tekkinud enne Lepingu lõppemist.
10.4. Pooltel on õigus Lepingut muuta ainult kirjalikus vormis. Muudatused jõustuvad, kui nad on mõlema poole poolt allkirjastatud.