Varuosade garantiitingimused

1. Varuosade üldised garantiitingimused laienevad kõigile Veho Baltics OÜ või Veho ASi (mõlemad edaspidi Müüja) poolt müüdavatele uutele
varuosadele. Varuosade garantiitingimused ei laiene Müüja poolt müüdavatele käibedetailidele (nt pirnid, filtrid jms) ega kulumaterjalidele (nt õlid, määrded, vedelikud jms).
2. Varuosade garantii tingimused esitatakse kirjalikult järgmistes dokumentides:
2.1. käesolevad varuosade üldised garantiitingimused (edaspidi nimetatud:
üldtingimused);
2.2. varuosade valmistaja või maaletooja garantii eritingimused konkreetse varuosa või teatud tüüpi varuosade kohta (edaspidi nimetatud: eritingimused).
Varuosade üldtingimuste ja eritingimuste vastuolu korral kohaldatakse alati eritingimusi. Juhul, kui varuosa ostjaks on tarbija, on tal lisaks garantiist tulenevatele õigustele ka muud seadusest tulenevad õigused.
3. Kui konkreetse varuosa garantii eritingimused ei sätesta teisiti, siis ei ole varuosa garantiiga hõlmatud:
3.1. klaasipuhasti harjad;
3.2. antennivardad;
3.3. kaugjuhtimispultide patareid
3.4. rattad ning rehvid;
3.5. siduri osad;
3.6. piduriklotsid, -katted, -kettad ja -trumlid;
3.7. amortisaatorite osad;
3.8. summuti osad;
3.9. süüteküünlad;
3.10. varuosade võimalik värvimuutus või värvkatte kulumine;
3.11. klaaside pragunemine või purunemine.
4. Varuosa garantii seisneb garantiijuhtumi korral varuosas tasuta asendamises uuega vastavalt müügigarantii tingimustele, välja arvatud garantiijuhtumit välistavate asjaolude esinemise korral. Müüjal on alati õigus varuosa asendamise asemel hüvitada selle maksumus varuosa müügi hetke hinnas.
5. Juhul, kui eritingimused ei sätesta teisti, ei ole varuosa ostjal õigus nõuda defektse varuosa paigaldamiseks ja demonteerimiseks ning asendatud varuosa paigaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamist ega nimetatud tööde tasuta teostamist garantii andja poolt.
6. Varuosa garantii kestus on märgitud eritingimustes. Kui eritingimusi ei ole või kui neis pole garantii kestust märgitud, on garantii kestuseks kuus kuud alates varuosa üleandmisest ostjale.
7. Kui varuosa garantii eritingimustes ei ole sätestatud teisiti, siis:
7.1. garantii kestus ei peatu ajaks ega pikene aja võrra, mille vältel ei saa asja garantiijuhtumi tõttu kasutada (sh asja parandamiseks kuluv aeg);
7.2. asendatud varuosale jääb kehtima esialgne garantii (st garantii asendatud varuosale ei hakka kulgema algusest peale).
8. Garantiijuhtumi ilmnemisel peab ostja pöörduma lähimasse Müüja esindusse ning esitama garantiitaotluse koheselt pärast defekti ilmnemist. Garantiitaotlusele tuleb lisada varuosa ostmist tõendav originaalarve, mis on koos taotlusega garantiiprotseduuri käivitamise aluseks.
9. Iga garantiijuhtumi korral väljavahetatud varuosa muutub Müüja
omandiks ja jääb tema valdusesse.
10. Kui eritingimustes pole sätestatud teisiti, garantii katkeb ning kaotab täies ulatuses oma kehtivuse järgmistel juhtudel:
10.1. garantiitaotlus esitati peale garantiijuhtumi ilmnemist hilinemisega;
10.2. varuosa on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel, mittevastavuses ekspluatatsiooninõuetele, paigaldamise või kasutamise eeskirjadele;
10.3. varuosa on modifitseeritud või täiendatud;
10.4. varuosal esinev defekt on tekkinud tema oskamatu paigaldamise, käsitsemise, hoidmise või transportimise tagajärjel;
11. Varuosa garantii kujutab endast garantiiandja ühepoolset lubadust, mis tagab ostjale seaduses sätestatust soodsama seisundi ning sellega seoses on igasugused ostja täiendavad nõudmised, sh nõuded, mis puudutavad muudatuste tegemist, tingimuste leevendamist ja kahju hüvitamist, välistatud.