Kliendilepingu tingimused

VEHO PÜSIKLIENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED
1.  Veho püsikliendilepingu süsteem (edaspidi Leping) fikseerib lepingulistele klientide soodustused järelteeninduse töödele ja varuosade hindadele, lepingulised maksetingimused, lihtsustab asjaajamist ning infovahetust.

2. Lepingu tingimused kehtivad sarnaselt Veho Baltics OÜ ja Veho AS esindustes. Lepinguline suhe luuakse eelmainitud ettevõtete ja kliendi (edaspidi Klient) vahel. Kliendiks antud lepingu mõistes saavad olla juriidilised ja füüsilised isikud.

3. Püsikliendilepinguga fikseeritakse kliendi lepinguline tase ning see sõltub kliendi poolt Vehost soetatud sõidukite hulgast ja/või kliendi aastasest teenindus- ja/või varuosakäibest.

4. Järelteeninduse töödele ja varuosahindadele kehtestavad kliendilepingulised soodustused laienevad sarnaselt kõikidele kliendi poolt lepingusse kantud sõidukitele, kui maksjaks on Lepingu sõlminud subjekt.

5. Lepingulise kliendi konkreetsed allahindlused kehtestatakse vastavalt Veho turustuspoliitikale ja klienti informeeritakse hetkel kehtivatest allahindlustest Lepingu sõlmimisel, muudatuste korral Veho kodulehel või personaalselt.

6. Lepingulise suhte tuvastamise aluseks on teenindusprotsessis Kliendi ja/või tema esindaja esitatud isikuttõendav dokument ja sõiduki registreerimistunnistus, vajadusel esindaja volikiri.

7. Klient kohustub tasuma kõikide Lepingu alusel tellitud tööde eest (Klient vastutab Lepingus volitatud isikute poolt tellitud tööde tasumise eest). Kliendilepingu sõlmimisega võtab Klient endale kohustuse kõik tema poolt Kliendilepingu alusel tellitud varuosad välja osta ning on teadlik sellest, et Veho AS-l puudub kohustus Kliendi poolt väljaostetud varuosi tagasi osta.

8. Vehol on õigus nõuda viivist iga arve tasumisega viivitatud päeva eest 0,1% arve summast. Leping kehtib 1 (üks) aasta alates lepingu sõlmimise kuupäevast ning pikeneb automaatselt ühe aasta kaupa, kui kumbki poole ei avalda soovi lepingu lõpetamiseks.
8.1. Klient ja Veho on kokku leppinud järgmiste makseviiside kasutamises Kliendi rahalise kohustuse täitmisel: ülekanne krediidiasutuses või muu makseteenuse pakkuja juures avatud arvelduskontole, mille Veho on Kliendile teatanud (näiteks arvel märgitud konto), või esinduses pangakaardiga makseterminalis tasumine. Muid makseviise, sealhulgas sularahas tasumist, ei ole Veho kohustatud aktsepteerima.

9. Kliendilepinguga seotud sõiduki väljumisel Kliendi omandusest/ valdusest/kasutusest, on Klient kohustatud Vehot sellest teavitama ning Kliendileping kaotab selle sõiduki suhtes kehtivuse. Kui Kliendi valduses ei ole ühtegi Kliendilepinguga seotud sõidukit, kaotab Kliendileping kehtivuse.

10. Vehol on õigus mitte pakkuda soodustusi ja/või maksekrediiti ja/või lõpetada Leping, kui Klient rikub lepingutingimusi või seadust ja/või Lepingu täitmine läheks vastuollu rahvusvahelise sanktsiooniga või Vabariigi Valitsuse sanktsiooniga või kui Vehol tekib kahtlus Kliendi võime osas endale võetavad kohustusi nõuetekohaselt täita (nt. on tekkinud tähtaja ületanud võlgnevus, kliendil ilmneb võlgnevus krediidiinfo andmetel olulises osas vms.) või kui Veho riskihinnangu järgi esineb risk sanktsiooni otseseks või kaudseks rikkumiseks.

11. Pooltel on õigus lõpetada Leping, teatades sellest teisele poolele vähemalt 1 kuu ette.

12. Klient on kohustatud kirjalikult teatama Vehole oma nime, aadressi või mõne muu rekvisiidi muutumisest. Vastasel korral on Vehol õigus eeldada, et kõik talle varem teada antud rekvisiidid kehtivad ja nende kohaselt edastatud teated on Klient kätte saanud.

13. Käesoleva kokkuleppe sõlmimisega kaotavad kehtivuse kõik Poolte vahel varem samas asjas sõlmitud suulised ja kirjalikud Lepingud ning kokkulepped.

14. Lepingu sõlmimisega annab Klient nõusoleku Kliendi isikuandmete töötlemiseks, sh. Kliendi ning Veho klienditeenindusega peetavate telefonikõnede salvestamiseks.

15. Veho töötleb järgmisi Kliendi isikuandmeid järgnevalt toodud eesmärkidel ning põhimõtetel:
15.1. Veho kasutab Kliendi isiklikke andmeid (Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi       andmed, sõiduki registreerimistunnistuse andmed jne) Kliendi identifitseerimiseks;

15.2. Veho kasutab Kliendi kontaktandmeid (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne) Kliendile informatsiooni ja finantsteenuste pakkumiste edastamiseks ning kliendi rahulolu- uuringute läbiviimiseks;

16. Klient on nõus, et Veho võib Kliendi andmeid edastada järgmiselt:
16.1. Veho gruppi kuuluvatele ning Veho teenuseid osutavatele juriidilistele isikutele, et tagada Kliendi parim teenindamine ning telefoni teel kokkulepitud tingimustele vastava teenuse osutamine;

16.2. Muudele kolmandatele isikutele seoses Veho vajadusega kaitsta oma, Veho töötaja või Kliendi seaduslikke õigusi (nt. isikutele, kes osutavad Vehole, Veho töötajale või Kliendile õigusabiteenust vms).

17. Seoses Kliendi isikuandmetega on Kliendil õigus:
17.1. igal ajal pääseda ligi oma andmetele, samuti on Kliendil igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma andmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

17.2. nõuda Veholt Kliendi andmete töötlemise lõpetamist, kui seadusest ei tulene teisiti.

18. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Eestis kehtivatele seadustele ja Veho AS privaatsustingimustele
www.veho.ee/veho-baltics-privaatsustingimused/

19. Vehol on õigus ühepoolselt muuta käesoleva Lepingu tingimusi, teatades sellest Kliendile ette üks kuu või avaldades vastavasisulise teate Veho kodulehel. Muudetud tingimustega mittenõustumisel on Kliendil õigus Leping lõpetada.