Kliendilepingu tootetingimused

Kehtivad alates 01.01.2024

 1. LEPINGU EESMÄRK

  1.1 Käesolevad kliendilepingu tootetingimused reguleerivad Veho ja kliendi vahelist õigussuhet seoses Veho poolt pakutavate kaupade ja teenustega ning nende eest tasumisega.

  1.2 Lisaks käesolevatele tootetingimustele kohalduvad kliendilepingule ka Veho üldtingimused, mis on kättesaadavad aadressil www.veho.ee.
 1. TELLIMUSTE ESITAMINE

  2.1 Vehol on õigus eeldada, et kliendi nimel on õigus tehinguid sõlmida (i) eritingimustes märgitud isikutel, (ii) juriidilisest isikust kliendi puhul ka äriregistrist nähtuvatel seaduslikel esindajatel, ning (iii) füüsilisest isikust kliendi puhul ka vastaval füüsilisel isikul. Juhul kui eritingimustes nimetatud volitatud isikute ring muutub, kohustub klient sellest Veho viivitamata e-kirja teel teavitama; kuni vastava teavituse saamiseni on Vehol õigus lähtuda viimati kehtivatest volitatud isikute andmetest.

  2.2 Kliendilepingust tulenevate õiguste teostamiseks peab kliendi volitatud esindaja esitama Veho esinduses enda isikut tõendava dokumendi ning Veho poolt nõutavad dokumendid, mis tõendavad sõiduki valdamise õigust.

  2.3 Klient kohustub Veho viivitamata teavitama eritingimustes loetletud sõidukite võõrandamisest.

 2. MAKSETINGIMUSED

  3.1 Juhul kui klient ei ole mistahes tehingust tulenevat arvet tasunud kliendilepingu eritingimustes kokku lepitud maksetähtajaks, on Vehol õigus kliendile rakenduvat maksetähtaega ühepoolselt lühendada ja/või nõuda kliendilt järgnevate tehingute puhul osalise või täieliku ettemaksu tasumist.

  3.2 Juhul kui eritingimuste kohaselt on Veho võimaldanud kliendile krediidilimiiti, kohaldub kliendi suhtes eritingimustes märgitud suuruses krediidilimiit. Krediidilimiidi sisse arvestatakse igal ajamomendil kliendi poolt kõigi tehingute alusel tasumata arvete kogusumma (sõltumata sellest, kas arvete maksetähtaeg on saabunud). Kliendile rakenduva krediidilimiidi ületamisel on Vehol õigus keelduda kõigi kliendiga sõlmitud tehingute täitmisest kuni klient on krediidilimiiti ületava summa tasunud.

  3.3 Krediidilimiidi määramise aluseks on kliendi krediidireitingu näitajad Veho poolt valitud krediidireitingut kajastava koostööpartneri registris. Vehol on õigus igal ajal muuta kliendile rakendatava krediidilimiidi summat või loobuda täielikult kliendi suhtes krediidilimiidi kohaldamisest, teavitades sellest klienti vastavalt.

  3.4 Vehol on õigus loovutada kõik tähtajaks tasumata arvetest (ja vastavatest tehingutest) tulenevad nõuded inkassoteenuse pakkujale. Juhul kui klient ei ole talle tehingust tulenevaid rahalisi kohustusi tähtaegselt täitnud on Vehol õigus vastavalt seaduses sätestatule keelduda enda kohustuse täitmisest kliendi ees kuni kliendi poolt võlgnetava kohustuse täitmiseni.

 3. KLIENDILEPINGU TÄHTAEG

  4.1 Kliendileping jõustub alates selle allkirjastamisest mõlema poole poolt.

  4.2 Kliendileping on sõlmitud määramata tähtajaks ning loetakse automaatselt lõppenuks kui ilmneb vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:
  4.2.1 klient ei ole kolme aasta pikkuse perioodi jooksul Vehoga ühtegi tehingut sõlminud;
  4.2.2 Vehol ei õnnestu kliendiga kliendilepingu eritingimustes toodud kontaktaadressil kontakti saada vähemalt kolmel järjestikusel korral mõistliku aja jooksul.

  4.3 Pooltel on õigus kliendileping korraliselt üles öelda, teavitades sellest teist poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt ühe kuu ette. Lisaks on pooltel võimalik kliendileping erakorraliselt üles öelda seaduses ja üldtingimustes sätestatud juhtudel ning järgmistel alustel:
  4.3.1 kliendil esineb krediidiinfo andmetel võlgnevusi ning klient ei anna Vehole mõistliku aja jooksul piisavat tagatist juba sõlmitud tehingutest tulenevate kohustuste täitmiseks;
  4.3.2 klient on vähemalt kolmel korral viivitanud mistahes tehinguga seotud arve tasumisega.