Töövõtulepingu üldtingimused

1.         Üldsätted

1.1.      Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi: lepingu) eesmärgiks on töövõtja poolt tellijale lepinguobjektiks oleva töö (edaspidi: töö) teostamisel tekkivate õigussuhete reguleerimine.

1.2.      Käesolevad lepingu üldtingimused kuuluvad lepingu eritingimuste juurde ning kujutavad endast lepingu lahutamatut osa.

1.3.      Tellija kinnitab, et lepingu tingimustega (sh lepingu üldtingimustega) on tal olnud võimalik tutvuda enne lepingu sõlmimist.

2.         Poolte õigused ja kohustused

2.1.      Käesolevas lepingu osas sätestatud poolte õiguste ja kohustuste loetelu ei välista ega piira teisi poolte õigusi ja kohustusi, mis tulenevad lepingu muudest osadest, sh lepingu lisadest, teistest lepingutest ja seadusest, välja arvatud juhul, kui vastupidine on käesolevas lepingu osas otseselt sätestatud.

2.2.      Tellija õigused ja kohustused.

2.2.1.   Tellija kohustub tasuma töövõtjale töö ja teiste lepingus sätestatud tasude eest lepingus sätestatud korras. Nimetatud tasude nõuetekohase maksmisega viivitamise korral on tellija kohustatud tasuma töövõtjale viivist arvestusega 0,5% tasumata summalt päevas. Viiviselt viivist ei arvestata.

2.2.2.   Tellija kohustub töövõtjale töö teostamise eesmärgil üleantavast autost eemaldama enne selle üleandmist kõik tellijale või kolmandatele isikutele kuuluvad asjad (sh isiklikud asjad, kaup jne), mille paiknemine üleantavas autos ei ole töö teostamise seisukohalt vajalik (va juhul, kui pooled sõlmivad selles osas eraldi kirjaliku kokkuleppe). Kui tellija seda kohustust rikub, ei vastuta töövõtja võimaliku tekkinud kahju eest (sh asjade hoidmine, säilimine, seisukord jne).

2.2.3.   Tellijal on õigus saada lepingu täitmist puudutavat teavet (va osas, mis on hõlmatud töövõtja või kolmandate isikute ärisaladusega).

2.2.4.   Tellijal on õigus nõuda töövõtjalt töö üleandmist peale omapoolsete kohustuste täitmist lepingus sätestatud korras.

2.2.5.   Tellijal on õigus nõuda töövõtja poolt tahtliku lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Tellijal ei ole õigus nõuda töövõtjalt saamata jäänud tulu hüvitamist.

2.3.      Töövõtja õigused ja kohustused.

2.3.1.   Töövõtjal on õigus nõuda töö eest maksmisele kuuluva tasu ja teiste lepingus ettenähtud tasude maksmist lepingus sätestatud korras.

2.3.2.   Töövõtjal on õigus lasta töö teostada alltöövõtjatel.

2.3.3.   Töövõtja on kohustatud andma töö tellijale üle peale tellija kohustuste täitmist lepingus sätestatud korras.

2.3.4.   Töövõtjal on õigus nõuda tellijalt tasu seoses lepingu täitmise eesmärgil töövõtja valdusesse antud auto hoidmisega töövõtja territooriumil lepingu punktides 3.5.,4.4., 4.7. ja 5.5. sätestatud juhtudel. Tasu auto hoidmise eest töövõtja territooriumil on 18 eur/ööpäevas alates teisest päevast peale teostatud tööde lõppu. Tasu auto hoidmise eest töövõtja territooriumil arvestatakse kuni auto valduse üleandmiseni tellijale. Ükskõik, millise poole lepingust taganemine ei mõjuta tellija kohustust maksta töövõtjale tasu auto hoidmise eest töövõtja territooriumil. Töövõtjal on õigus keelduda auto valduse üleandmisest enne, kui talle on hüvitatud tasu auto hoidmise eest töövõtja territooriumil.

2.3.5.   Töövõtjal on õigus nõuda tellija poolt tahtliku lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Töövõtjal ei ole õigus nõuda tellijalt saamata jäänud tulu hüvitamist.

2.3.6.   Töövõtjal on õigus kasutada lepingu täitmise raames talle üle antud sõidukit testsõiduks, kui testsõidu sooritamine on teostatud tööde mahtu ja iseloomu arvestades vajalik ning põhjendatud. Testsõidu sooritab töövõtja poolt volitatud töötaja tööajal ning liikluseeskirjades sätestatud nõudeid järgides.

3.         Töö tellimine

3.1.      Töö tellimus loetakse töövõtjale esitatuks käesoleva lepingu sõlmimisega.

3.2.      Tellija on kohustatud teavitama töövõtjat töö tegemist mõjutavatest asjaoludest (sh avariid ja varasemad remonditööd, mis on teostatud väljaspool autoriseeritud remonditöökodade võrku jne). Nimetatud kohustuse rikkumise tulemusena tekkinud kahju eest vastutab tellija.

3.3.      Töövõtja hangib tööks vajalikud materjalid, varuosad ja tarvikud. Töövõtjal on õigus keelduda tellija materjalide, varuosade ja tarvikute kasutamisest, kui need ei taga töövõtja hinnangul töö kvaliteeti või auto hilisemat liiklusohutust. Töövõtja teostab tellija materjalidele, varuosadele ja tarvikutele piisavat hoolsust järgides visuaalse kontrolli. Töövõtja ei vastuta hilisemate puuduste eest, mida nimetatud kontrolli käigus ei olnud võimalik tuvastada.

3.4.      Töö käigus ilmnenud lisatööde, täiendavate materjalide, varuosade või tarvikute vajadusest teavitab töövõtja koheselt tellijat. Nimetatud lisatööde, täiendavate materjalide, varuosade või tarvikute tellimisele kohaldatakse lepingus sätestatut.

3.5.      Kui lepingu punktis 3.4. märgitud lisatööd, täiendavad materjalid, varuosad või tarvikud on töö kvaliteetseks jätkamiseks või lõpetamiseks vajalikud, on töövõtjal õigus töö tegemine peatada kuni tellijalt kinnituse saamiseni nimetatud lisatööde, täiendavate materjalide, varuosade või tarvikute tellimise kohta. Kui tellija ei ole ühe nädala jooksul alates lepingu punktis 3.4. nimetatud teate saamisest lisatööde, täiendavate materjalide, varuosade või tarvikute tellimist kinnitanud ega lepingust taganenud, kuulub kuni vastava kinnituse või taganemise kohta teate saamiseni kohaldamisele lepingu punkt 2.3.4.

4.         Eelarve. Ettemaks.

4.1.      Tasu töö eest arvestatakse eelarvena eurodes, mis esitatakse tellija nõudmisel tellija poolt soovitud vormis. Töövõtja ei rakenda tasule mingisugust täiendavat allahindlust, mida ei ole lepingus sätestatud. Hinnale lisanduvad riiklikud ja kohalikud maksud vastavalt lepingu eritingimustele.

4.2.      Pooled käsitlevad eelarvet ning kõiki selle lepingu alusel koostatavaid võimalikke lisaeelarveid, -kalkulatsioone  jm hinnanguid mittesiduvatena, sõltumata nende vormist. Töövõtjal on õigus ületada mittesiduvat eelarvet seaduses ettenähtud korras. Ettenägematuteks juhtudeks, millal töövõtjal on õigus eelarvet ületada, loevad pooled eelkõige:

4.2.1.   töö tegemiseks materjalide, varuosade või tarvikute kallinemine;

4.2.2.   töö mahu või keerukusastme suurenemine asjaoludel, mida ei olnud tellimuse vormistamisel võimalik mõistlikult ette näha;

4.2.3.   muud sarnased ja töövõtjast mittesõltuvad asjaolud.

Eelarve oluliseks ületamiseks loevad pooled eelarve ületamise 5% võrra või rohkem.

4.3.      Tellija on kohustatud tasuma töövõtjale ettemaksuna lepingus märgitud summa. Ettemaksu kohta väljastab töövõtja eraldi arve.

4.4.      Ettemaks tuleb tasuda töövõtjale hiljemalt lepingus või arvel näidatud kuupäeval. Töövõtjal on õigus peatada omapoolsete lepingust tulenevate kohustuste täitmine kuni ettemaksu nõuetekohase tasumiseni. Kui töövõtja on peatanud omapoolsete lepingust tulenevate kohustuste täitmise seetõttu, et tellija viivitab ettemaksu nõuetekohase tasumisega, ei vastuta töövõtja nimetatud viivitusest tulenevate võimalike tagajärgede eest.

4.5.      Kui tellija rikub lepingut ja ettemaks ei ole tasutud 10 (kümne) päeva jooksul alates arvel näidatud kuupäevast, on töövõtjal õigus lepingust taganeda, teatades sellest tellijale. Lepingust taganemisel on töövõtjal õigus nõuda tellijalt töövõtja poolt kuni lepingust taganemiseni lepingu täitmiseks tehtud kulutuste ja töövõtjal tekkinud kahju hüvitamist, samuti tasu auto hoidmise eest töövõtja territooriumil alates lepingust taganemise päevast vastavalt lepingu punktile 2.3.4.

4.6.      Tasu töö eest ja ettemaks makstakse pangaülekandega töövõtja lepingus märgitud arvele. Tasu maksmisel arvestatakse ettemaks vastavas osas töövõtja valikul tasu ja/või muude tellija lepingust tulenevate kohustuste katteks.

4.7.      Tasu töö eest peab olema töövõtjale täies ulatuses laekunud peale töö tegemist, kuid enne töö üleandmist tellijale. Töövõtjal on õigus keelduda töö üleandmisest tellijale, kui tasu ei ole töövõtjale nõuetekohaselt makstud. Töövõtjal on õigus kohaldada lepingu punkti 2.3.4., teostada pandiõigust ning realiseerida auto nõude katteks seaduses sätestatud korras. Tellija keeldumine ei lükka edasi töö juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut tellijale.

4.8.      Kui tellija taganeb lepingust (va lepingu punktis 5.3. märgitud juhul) või keeldub seda õigustamatult täitmast, jääb ettemaks töövõtjale ning ettemaksu tasunud isikul ei ole õigus nõuda selle tagastamist. Ettemaksu olemasolu või puudumine ning samuti selle suurus ei mõjuta töövõtja õigust nõuda tellijalt töövõtja poolt lepingu täitmiseks tehtud kulutuste ja töövõtjale tekkinud kahju hüvitamist ettemaksu ületavas osas.

4.9.      Lepingu punktis 4.8. hõlmamata juhtudel on töövõtja kohustatud ettemaksu tagastama ettemaksu tasunud isikule.

4.10.    Töövõtjal on õigus nõuda tellijalt kohustuse täitmise tagamiseks garantiikirja.

4.11.    Töövõtja poolt osutatava transpordi ning muude lisateenuste hulk ja hinnad lepitakse lepingus või selle lisas kokku eraldi. Nimetatud hindadele ja nende tasumise korrale kohaldatakse lepingus tasu, ettemaks ja nende tasumise korra kohta sätestatut.

5.         Töö üleandmine ja vastuvõtmine

5.1.      Töövõtja on kohustatud lõpetama töö ning tegema selle üleandmise võimalikuks lepingus märgitud tähtaja jooksul. Töövõtja ei vastuta lepingu punktides 3.5. ja 4.5. märgitud asjaoludel tähtaja ületamisega kaasnevate tagajärgede eest.

5.2.      Töövõtjal on õigus töö valmimise tähtaega mõjuvatel põhjustel ühepoolselt pikendada. Tähtaja pikendamiseks peab töövõtja teatama sellest tellijale viivitamatult peale tähtaja pikendamist põhjustavate asjaolude ilmnemist ning enne esialgse tähtaja lõppu. Mõjuvateks põhjusteks tähtaja pikendamisel loetakse järgnevad asjaolud:

5.2.1.   elektri-, vee- või energiakatkestused;

5.2.2.   tellitavate materjalide, varuosade või tarvikute hilinemine;

5.2.3.   muud sarnased ja töövõtjast mittesõltuvad asjaolud.

5.3.      Kui töövõtjal ei õnnestu teha töö üleandmist võimalikuks ka lepingu punktis 5.2. märgitud korras pikendatud tähtaja jooksul, on tellijal õigus lepingust taganeda, teatades sellest töövõtjale. Tellija kaotab õiguse nimetatud põhjusel lepingust taganeda, kui töövõtja teavitab teda töö üleandmiseks valmisolekust enne, kui tellija teavitab töövõtjat lepingust taganemisest.

5.4.      Tellija on kohustatud töö vastu võtma lepingus märgitud esialgse tähtaja või lepingu punktis 5.2. märgitud korras pikendatud tähtaja jooksul või lepingu punkti 5.3. teises lauses märgitud juhul kahe nädala jooksul alates töövõtjalt töö üleandmiseks valmisolekut kinnitava teate saamisest.

5.5.      Kui tellija ei võta õigustamatult tööd vastu lepingu punktis 5.4. märgitud tähtaja jooksul, annab töövõtja tellijale töö vastuvõtmiseks täiendava tähtaja mitte vähem kui kaks nädalat. Töövõtjal on sellisel juhul õigus kohaldada lepingu punkti 2.3.4. Tellijale töö vastuvõtmiseks täiendava tähtaja andmine ei lükka edasi töö juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut tellijale.

5.6.      Töövõtja kohustub auto tellijale üle andma töövõtja asukohas, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

5.7.      Töö üleandmine toimub üleandmis-vastuvõtmisakti allakirjutamisega. Tellijal on õigus enne tasu maksmist ja töö üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamist tööga tutvuda.

5.8.      Töö üleandmise kuupäeva määrab töövõtja tellijaga eelnevalt nõu pidades esialgse tähtaja jooksul (lepingu punktis 5.1. märgitud juhul) või pikendatud tähtaja jooksul (lepingu punktis 5.2. märgitud juhul) või peale pikendatud tähtaja lõppu (lepingu punkti 5.3. teises lauses märgitud juhul). Muudel juhtudel määrab auto üleandmise kuupäeva ühepoolselt töövõtja.

5.9.      Töö üleandmis-vastuvõtmisakti allakirjutamisega läheb töövõtjalt tellijale üle auto juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko (va lepingu punktis 5.10 sätestatud juhtudel).

5.10.    Töö juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb töövõtjalt tellijale üle esialgsel töö üleandmise kuupäeval, mis on määratud lepingu punktis 5.8. sätestatud viisil, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. Töö juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb töövõtjalt tellijale üle ka siis, kui tellija ei võta õigustamatult autot vastu.

5.11.    Tellija või tema esindaja on kohustatud tõendama töö vastuvõtmisel oma isikut kehtiva dokumendi alusel töövõtja poolt aktsepteeritud viisil.

5.12.    Tellija seadusjärgne esindaja on töö vastuvõtmisel kohustatud lisaks punktis 5.11. sätestatud nõudele esitama töövõtjale oma esindusõigust tõendava kehtiva dokumendi originaaleksemplari.

5.13.    Tellija volitatud esindaja võib töö vastu võtta ainult juhul, kui tellija või tema seadusjärgne esindaja on selleks eelnevalt vormistanud volitatud esindajale tellija poolt aktsepteeritud volikirja. Volikirjaga ei saa anda volitatud esindajale edasivolitamise õigust. Nimetatud volikiri jääb töövõtja valdusesse ning selle alusel tekkinud esindusõigus loetakse töövõtja suhtes kehtivaks kuni tellija pole seda tagasivõtnud, teatades sellest töövõtjale.

5.14.    Töövõtjal on õigus talle esitatud dokumentide nõuetele mittevastavuse korral või põhjendatud kahtluse korral tellija või tema esindaja isikus või juhul, kui tellijat esindavad kaks isikut nõuavad mõlemad endale töö üleandmist või muudel sarnastel juhtudel töö üleandmise turvalisuse tagamise huvides keelduda töö üleandmisest.

5.15.    Lepingu punktis 5.14. märgitud juhul on töövõtja kohustatud töö üleandmisest keeldumist põhjendama ning peale olukorra selgitamist määrama töö üleandmiseks uue tähtaja. Uuele töö üleandmise tähtajale kohaldatakse käesolevas lepingus sätestatut.

5.16.    Lepingu punktis 5.15. märgitud põhjusel töö üleandmisest keeldumise korral ei vastuta töövõtja nimetatud keeldumisest tulenevate võimalike tagajärgede eest kui töö üleandmisest keeldumine tundus antud hetkel kõiki asjaolusid arvestades ning turvalisuse huvides mõistlikult põhjendatud.

5.17.    Tellijal või tema esindajal on õigus töö vastuvõtmisele kaasata kuni kaks konsultanti.

6.         Pretensiooni esitamise kord ja vaidluste lahendamine

6.1.      Käesolev lepingu osa kehtib kõigi tellija pretensioonide esitamise kohta.

6.2.      Tellijal on õigus esitada töö lepingutingimustele mittevastavuse puhul töövõtjale pretensioon seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

6.3.      Pretensioon esitatakse kirjalikult käesolevas lepingus märgitud töövõtja rekvisiitidel. Töövõtjal on õigus jätta seaduses sätestatud nõuetele mittevastav pretensioon käiguta.

6.4.      Tellija on kohustatud hüvitama alusetu pretensiooniga töövõtjale tekitatud kahju.

6.5.      Töövõtja on kohustatud pretensiooni menetlemisel ning lahendamisel järgima seaduses ettenähtud tähtaegu ja korda ning tagama tellija seaduslike õiguste kaitse.

6.6.      Lepingu põhjal tekkinud lahkarvamused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel.

6.7.      Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Arbitraažikohtus. Kui tellijaks on tarbija, võib ta soovi korral pöörduda ka oma elukohajärgsesse kohtusse.

7.         Teadete edastamine

7.1.      Kõik poolte poolt esitatavad õiguslikku tähendust omavad teated (taotlused, ettepanekud, avaldused jms) peavad olema esitatud kirjalikus vormis. Sellised kirjalikud teated loetakse kättesaaduks, kui nad on postiasutusele üle antud väljastamiseks lepingus sätestatud rekvisiitidel ja teate postiasutusele üleandmisest on möödunud kolm (3) päeva.

7.2.      Õiguslikku tähendust mitteomavaid informatiivse sisuga teateid võib esitada suulises vormis.

8.         Force majeure

8.1.      Lepingu mittetäitmine force majeure’i asjaoludel loetakse vabandatavaks tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmed lepingu täitmiseks.

8.2.      Force majeure’i all mõeldakse mistahes ettenägematut sündmust, mille üle osapooltel puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatust, loodusõnnetust, sõda, avaliku võimu kandja otsuseid, embargot, streiki, rahvarahutusi jne.

8.3.      Lepingu punkt 8.1. ei vabasta pooli jõupingutuste rakendamisest lepingu punktis 8.2. märgitud põhjuste kõrvaldamiseks ning pooled peavad jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui takistused on kõrvaldatud.

8.4.      Force majeure muudab lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul on lepingu täitmine nimetatud tegurite tõttu peatunud.

9.         Lepingu tõlgendamine

9.1.      Lepingu üld- ja eritingimuste vastuolu korral tõlgendatakse mõlemaid tingimusi võimaluse korral viisil, mis jätaks kehtima mõlemad tingimused. Kui selline tõlgendamisviis osutub võimatuks, tõlgendatakse lepingut niimoodi, et eelkõige jääksid kehtima eritingimused.

9.2.      Lepingueelsed läbirääkimised ei oma lepingu tõlgendamise seisukohalt tähendust, va kui lepingus on sätestatud teisiti.

9.3.      Poolte allkirjadega kirjavahetus omab tähtsust ainult lepingu tõlgendamise seisukohalt, arvestades lepingus sätestatut.

10.       Lepingu jõustumine, kehtivus, muutmine ja lõppemine

10.1.    Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni kõigi selles sätestatud kohustuste täitmiseni, va lepingus ja seaduses sätestatud juhud.

10.2.    Tellija võib lepingu igal ajal ilma põhjendamata üles öelda (sh lepingu punktis 3.5. sätestatud juhul). Kui tellija on lepingu üles öelnud, on töövõtjal sellest hoolimata õigus nõuda seaduses sätestatud korras kokkulepitud tasu.

10.3.    Lepingu lõppemine ei mõjuta poolte õigusi ja kohustusi, mis on tekkinud enne lepingu lõppemist.

10.4.    Pooltel on õigus lepingut muuta ainult kirjalikus vormis, va punktis 10.5 sätestatud juhul. Muudatused jõustuvad, kui nad on mõlema poole poolt allkirjastatud.

10.5.    Pooltel on erandina lubatud lepingut täiendada muus vormis (sh telefoni, elektronposti vm teel) lepingu punktis 3.4. sätestatud juhul. Sellisel viisil kokkulepitud muudatused (sh täiendavate tööde loetelu, eelarve jm muudatused) viib töövõtja ühepoolselt lepingusse või selle lisadesse, märkides ühtlasi ära muudatuste kokkuleppimise aja ja koha.

11.       Lõppsätted

11.1.    Pooled kinnitavad oma allkirjaga lepingul, et on selle läbi lugenud, selle sisust aru saanud ning see vastab poolte tahtele.

11.2.    Leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb töövõtjale ja teine tellijale.