Veho üldtingimused

Kehtivad alates 01.12.2023

Käesolevad üldtingimused kohalduvad kõigile tehingutele Veho ja kliendi vahel seoses Veho poolt klientidele pakutavate kaupade ja teenustega. Käesolevate üldtingimuste kohaldamine ei välista ega piira vastavate tootetingimuste kohaldumist konkreetsele tehingule.

Klientide andmete töötlemine toimub vastavalt Veho privaatsuspoliitikale, mis on kättesaadav aadressil: https://www.veho.ee/veho-baltics-privaatsustingimused/. Küsimuste korral on võimalik Vehoga kontakti saada e-kirja teel aadressil info@veho.ee.

 1. MÕISTED

  1.1 Käesolevates üldtingimustes on järgnevatel mõistetel neile allpool antud tähendus:

  eritingimused tähendavad iga kauba või teenuse suhtes (sealhulgas kliendilepingus) Veho ja kliendi vahel individuaalselt kokku lepitud tehingu tingimusi;
  kaubad tähendab mistahes kaupu, mida Veho kliendile pakub;
  klient tähendab füüsilist isikut (sh tarbijat) või juriidilist isikut, kes tellib Veholt kaupu ja/või teenuseid ning kellega Veho võib (kuid ei pruugi) olla sõlminud kliendilepingu;
  sanktsioonid tähendavad siseriiklikke või rahvusvahelisi piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud riigi, territooriumi, režiimi, ühenduse, organisatsiooni või isiku(te) suhtes või seoses teatud kaupade või teenustega;
  tarbija tähendab füüsilisest isikust klienti, kelle jaoks tehingu sõlmimine Vehoga ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega;
  teenused tähendab mistahes teenuseid, mida Veho kliendile pakub;
  tehing tähendab mistahes tehingut Veho ja kliendi vahel, mille alusel Veho pakub kliendile kaupu või teenuseid, ning mis koosneb eritingimustest, vastava kauba või teenuse tootetingimustest ning üldtingimustest;
  tootetingimused tähendavad tingimusi, mis kohalduvad iga kauba või teenuse pakkumiseks kliendile;
  Veho tähendab mistahes Veho gruppi kuuluvat ühingut kes pakub kliendile tehingu sõlmimise võimalust, sealhulgas Veho AS (registrikood 10284932, aadress Järvevana tee 11, 11314 Tallinn) ja Veho Baltics OÜ (registrikood 14809248, aadress Järvevana tee 11, 11314 Tallinn);
  üldtingimused tähendavad käesolevaid Veho üldtingimusi, mis kohalduvad kõigile õigussuhetele, mis tekivad Veho ja kliendi vahel seoses kaupade ja teenuste tellimisega.

 2. ÕIGUSLIK RAAMISTIK

  2.1 Veho pakub klientidele kaupu ja teenuseid erinevate Veho kontserni kuuluvate äriühingute kaudu. Vastava tehingu pooleks olev Veho kontserni äriühing on toodud vastava tehingu eritingimustes.

  2.2 Kaubad ja teenused, mida Veho pakub, on kajastatud Veho veebilehel aadressil www.veho.ee. Vehol on õigus kaupade ja teenuste valikut ja hindasid aeg-ajalt muuta, kajastades vastavad muudatused enda veebilehel.

  2.3 Vastuolude korral eritingimuste, tootetingimuste ja üldtingimuste vahel lähtutakse esmajoones eritingimustes sätestatust, seejärel vastavates tootetingimustes sätestatust ning seejärel üldtingimustes sätestatust.

 3. TEHINGUTE SÕLMIMINE

  3.1 Tehingu eritingimused lepitakse poolte vahel kokku (vastavalt sellele, millised tellimuse esitamise võimalused on konkreetse tehingu jaoks ette nähtud) kas:
  3.1.1 Veho veebilehel oleva tellimuse vormi kaudu,
  3.1.2 e-kirja vahendusel, või
  3.1.3 Veho esinduses omakäelisel allkirjastamisel.

  3.2 Kokkulepe eritingimuste osas loetakse saavutatuks ning vastav tehing (müügileping, töövõtuleping, üürileping, kliendileping vms) Veho ja kliendi vahel sõlmituks alates hetkest, mil Veho saadab vastava eritingimuste kinnituse kliendi e-posti aadressile või kui pooled allkirjastavad eritingimused Veho esinduses.

  3.3 Eritingimuste lahutamatuks osaks on vastava kauba või teenuse tootetingimused, millele on viidatud eritingimustes.

  3.4 Vehol on õigus keelduda ilma põhjust avaldamata kliendiga mistahes tehingu sõlmimisest muuhulgas (kuid mitte ainult) kui:
  3.4.1 Vehol on tekkinud kahtlus või Veho hinnangul esineb risk, et kliendiga tehingu tegemine või temaga ärisuhte loomine võiks minna vastuollu kehtivate sanktsioonidega või kaasa aidata sanktsioonidest kõrvalehoidmisele; või
  3.4.2 Vehol on kahtlus, et klient või temaga seotud isik on seotud kuritegevuse või sanktsioonide rikkumisega; või
  3.4.3 klient keeldub esitamast Vehole isikusamasuse tuvastamise ja taustakontrolli meetmete jaoks vajalikke andmeid ja dokumente, andmed on vastuolulised või Vehol tekib põhjendatud kahtlus nende tõele vastavuse osas.

 4. MAKSMINE JA ARVELDAMINE

  4.1 Klient kohustub tasuma Vehole tehingu esemeks oleva kauba või teenuse eest vastavalt eritingimustes kokku lepitud suurusele ning kliendilepingus (kohaldumise korral) või vastava tehingu eritingimustes kokku lepitud maksetähtajale. Kõik tasud ja maksed kuuluvad kliendi poolt tasumisele eurodes Veho vastava arve alusel.

  4.2 Vehol on õigus nõuda viivist iga arve maksmisega viivitamise korral summas 0,2% (tarbija puhul 0,05%) võlgnetavalt summalt iga viivitatud kalendripäeva eest. Kõigi kliendilt laekunud maksete puhul loetakse esmalt tasutuks sissenõutavaks muutunud viivis ning seejärel põhivõlgnevus.

  4.3 Klient ja Veho on kokku leppinud järgmiste makseviiside kasutamises tehingust tulenevate kliendi rahaliste kohustuste täitmisel: ülekanne krediidiasutuses või muu makseteenuse pakkuja juures avatud arvelduskontole, mille Veho on kliendile teatanud (näiteks arvel märgitud konto), või esinduses pangakaardiga makseterminalis tasumine. Muid makseviise, sealhulgas sularahas tasumist, ei ole Veho kohustatud aktsepteerima.

  4.4 Vehol on õigus loovutada kõik tähtajaks tasumata arvetest (ja vastavatest tehingutest) tulenevad nõuded inkassoteenuse pakkujale.

 5. TEHINGUTE LÕPETAMINE

  5.1 Veho ja kliendi vahel sõlmitud tehingutest ei ole kummalgi poolel võimalik ilma põhjust avaldamata taganeda, välja arvatud kui (i) kliendiks on tarbija, (ii) tehing sõlmiti sidevahendi abil (s.o punktis 3.1.1 või 3.1.2 sätestatud viisil), (iii) tehingu suhtes ei ole tarbija taganemisõigus seadusest tulenevalt välistatud, ning (iv) tarbija teostab enda taganemisõigust seaduses sätestatud tähtaegade (14 päeva) jooksul ja korras. Tarbija kannab tarbijapoolsel tehingust taganemisel tehingu esemeks olnud asja tagastamise kulud ning olukorras, kui tehingu esemeks olnud asja ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada, kannab tarbija asja äraviimise kulud.

  5.2 Pooltel on õigus mistahes tehingust vastavalt taganeda või see üles öelda üksnes mõjuval põhjusel, milleks on lisaks seaduses sätestatud alustele eelkõige (kuid mitte ainult) järgnevad alused:
  5.2.1 kliendi suhtes kohaldatakse mistahes sanktsioone või ilmnevad asjaolud, mille kohaselt on Veho hinnangul tõenäoline, et kliendi suhtes kohaldatakse sanktsioone;
  5.2.2 klient on võlgnevuses mistahes tehingust tuleneva arve tasumisega ning ei ole võlgnevust tasunud sellele järgneva täiendava tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui kaks nädalat;
  5.2.3 klient keeldub esitamast Vehole isikusamasuse tuvastamise ja taustakontrolli meetmete jaoks vajalikke andmeid ja dokumente, andmed on vastuolulised või Vehol tekib põhjendatud kahtlus nende tõele vastavuse osas;
  5.2.4 Vehol ei ole võimalik hoolimata mõistlikest jõupingutustest täita talle tehingust tulenevaid kohustusi (eelkõige tarneraskuste tõttu).

  5.3 Eelnevas punktis loetletud tehingust taganemise või selle üles ütlemise alused ei piira vastavates tootetingimustes või eritingimustes toodud tehingu lõpetamise aluste rakendamist.

  5.4 Juhul kui klient rikub mistahes tehingust tulenevat kohustust, on Vehol õigus peatada kõigi kliendiga sõlmitud tehingute täitmine kuni rikkumise kõrvaldamiseni. Kliendi poolt rikkumise kõrvaldamata jätmise või selle võimatuse korral on Vehol õigus vastavalt taganeda või üles öelda nii tehing, mille tingimusi rikuti, kui ka kõik ülejäänud Veho ja kliendi vahel kehtivad tehingud.

 6. SANKTSIOONID, KLIENDI TUVASTAMINE

  6.1 Veho kohaldab ja järgib oma tegevuses Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu ja ÜRO kehtestatud sanktsioone ning võib kohaldada ka Ameerika Ühendriikide või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi poolt kehtestatud sanktsioone.

  6.2 Vehol on õigus rakendada kliendi isikusamasuse tuvastamise ja taustakontrolli meetmeid vastavalt Veho äranägemisele. Veho nõudmisel kohustub klient viivitamata esitama eeltoodud meetmete rakendamiseks vajalikud andmed ja dokumendid.

 7. VASTUTUS

  7.1 Veho vastutus mistahes tehingu raames on piiratud üksnes otsese varalise kahju hüvitamisega ning üksnes summas, mis ei ületa kliendi poolt vastava tehingu, millest tulenevalt nõue tekkis, alusel maksmisele kuuluvat summat. Mistahes kaudse kahju ja saamata jäänud tulu hüvitamine on välistatud. Käesolev piirang ei kohaldu juhul kui Veho on tehingut rikkunud tahtlikult või raskest hooletusest.

  7.2 Pool ei vastuta enda tehingust tulenevate kohustuste rikkumise eest juhul kui ja ulatuses, milles tehingu täitmine oli takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu. Vääramatu jõu all mõeldakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille üle osapooltel puudub kontroll, sealhulgas (kuid mitte ainult) tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus, sõda, rahvarahutused, avaliku võimu kandja otsuseid, embargo, streik, tarneraskused (sealhulgas kauba koguse ootamatu vähenemine või hindade kasv nii Veho kui tema lepingupartnerite tarneahelates, tarneahela lülide suhtes sanktsioonide kohaldamine) jne.

  7.3 Pool, kelle kohustuste täitmist vääramatu jõud mõjutab, kohustub sellest teisele poolele esimesel võimalusel teatama, ning võtma kasutusele mõistlikke meetmeid vääramatu jõu asjaolude ületamiseks (kui võimalik).

  7.4 Tehingust tulenevad kohustuste täitmise tähtajad lükkuvad edasi vastavalt vääramatu jõu asjaolude esinemise aja võrra. Juhul kui vääramatu jõu asjaolud on kestnud kauem kui üks kuu, tekib mõlemal poolel õigus tehingust vastavalt taganeda või see üles öelda.

  7.5 Kahtluste vältimiseks kinnitavad pooled, et rahalise kohustuse täitmine ei ole vääramatu jõu asjaoludel vabandatav.

 8. TEADETE EDASTAMINE

  8.1 Veho grupi ühingutel on õigus saata kliendile tehingute täitmist puudutavat teavet kliendi poolt viimati avaldatud e-posti aadressile. Klient kohustub tagama vastava e-posti aadressi toimivuse ning teavitama Veho viivitamata mistahes muudatustest enda kontaktandmetes. Vehol on õigus eeldada, et Vehole viimati avaldatud kontaktandmed on kehtivad ning et klient saab nendele esitatud teated kätte.

  8.2 Teade loetakse kliendi poolt kätte saaduks (i) Veho esinduses kliendile (või tema esindajale) suuliselt või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis üle andmise hetkel, (ii) kliendi poolt e-kirja kättesaamise kinnitamisel, või (iii) kolme tööpäeva möödumisel teate saamisest, kumb iganes saabub varem. Vehol on õigus eeldada, et isik, kes on kliendi poolt saadetud kaupa üle andma või vastu võtma, on seeläbi volitatud vastu võtma ka vastava kaubaga seotud teateid, ning nimetatud juhul loetakse teade kliendi poolt kätte saaduks. Juhul kui klient on määranud kliendilepingus enda esindamiseks volitatud isikud, on Vehol lisaks õigus edastada teateid käesolevas punktis nimetatud viisil ka kliendi volitatud isikutele ning sellisel juhul loetakse teate kättesaamine volitatud isiku poolt teate kättesaamiseks kliendi poolt.

  8.3 Juhul kui klient nimetatud e-posti aadressile edastatud teadetele ei vasta või kui Vehol tekib kahtlus, et nimetatud e-posti aadressile edastatud teated ei jõua kliendini, on Vehol õigus (kuid mitte kohustus) edastada teade juriidilisest isikust kliendi kohta äriregistris avaldatud e-posti aadressile.

  8.4 Klient kohustub Veho viivitamata informeerima mistahes asjaoludest ja nende muutumisest, millel on tehingute sõlmimise või täitmise seisukohalt tähtsus, sealhulgas (kuid mitte ainult): muudatustest isikuandmetes, residentsuses, esindusõiguses; kliendi suhtes saneerimis-, likvideerimis-, pankroti- või võlgadest vabastamise menetluse algatamisest; kliendi suhtes mistahes sanktsiooni kohaldamisest; ning mistahes asjaoludest, mis võivad takistada kliendil täitmast oma kohustusi Veho ees. Vehol on õigus nõuda kliendilt vastavate muudatuste kohta tõendite esitamist. Kõik Vehole esitatavad andmed peavad olema tõesed ja täpsed.

 9. KOHALDUV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

  9.1 Kõigile tehingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

  9.2 Mistahes tehingust tekkivad erimeelsused lahendatakse pooltevahelise läbirääkimise teel. Erimeelsused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, kuuluvad lahendamisele Eesti Vabariigi kohtutes, millest Harju Maakohus on esimese astme kohtuks.

  9.3 Tarbijast kliendil on õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks ka enda elukohajärgsesse kohtusse või esitada avaldus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijavaidluste komisjonile aadressil https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon.

 10. TINGIMUSTE MUUTMINE

  10.1 Vehol on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid üldtingimusi ja mistahes tootetingimusi, teavitades sellest klienti vähemalt kaks kalendrikuud enne uuendatud tingimuste jõustumist.

  10.2 Tingimuste uuendamine ei mõjuta nende tehingute tingimusi, mis on sõlmitud enne uuendatud tingimuste jõustumist. Eeltoodu ei kohaldu kliendilepingutele ja teistele kestvuslepingutele, mille puhul hakkavad uuendatud üldtingimused ja tootetingimused kehtima ka kõigi olemasolevate tehingute suhtes. Juhul kui klient ei nõustu uuendatud üldtingimuste ja/või tootetingimustega, on kliendil õigus vastav tehing kirjaliku avalduse esitamisega üles öelda.